تیم مدیران اجرائی

غلامعلی بسکی

دکتر غلامعلی بسکی
(ریاست بیمارستان)

بهناز بسکی

خانم بهناز بسکی
(مدیریت بیمارستان)

خلیل فرشباف

مهندس خلیل فرشباف
(مدیر اجرایی و عمرانی بیمارستان)

 

الهه قراری

خانم الهه قراری
(مسئول فنی بیمارستان)

جواد صبائی

دکتر جواد صبائی
(معاون درمان بیمارستان)

ربابه خوشبین

خانم ربابه خوشبین
(مدیر خدمات پرستاری)

 

توی مراد آق ارکاکلی

آقای توی مراد آق ارکاکلی
(مسئول امور مالی)

مهری مزینانی

خانم مهری مزینانی
(مسئول امور اداری)

گلناز محمدی

خانم گلناز محمدی
(مسئول بهبود کیفیت)