مسئولین فنی بیمارستان

الهه قراری

دکتر الهه قراری
(مسئول فنی صبح)

غلامرضا غلامرضایی صابری

دکتر غلامرضا غلامرضایی صابری
(مسئول فنی عصر)

حسین طباطبایی

دکتر حسین طباطبایی
(مسئول فنی شب)

 

اردشیر مقدسی

دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)

مهری هلاکو

دکتر مهری هلاکو
(مسئول فنی داروخانه)

طاهر آخوندزاده

دکتر طاهر آخوندزاده
(مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی)