گواهینامه ها

پروانه بهره برداری بیمارستان

گواهینامه اعتبار بخشی ملی – درجه یک

مجوز پذیرش بیماران بین الملل – IPD