گزارش خطای پزشکی

فرم گزارش اختیاری خطا،صرفاً در دسترس دفتر بهبود کیفیت قرار خواهد گرفت و سایرین امکان دسترسی به آن را ندارند، لذا با اطمینان از عدم امکان شناسایی بخش، واحد یا فرد از شما تقاضا می شود خطاهایی را که مشاهده می نمایید از طریق این فرم گزارش نمایید.

این اطلاعات صرفاً جهت جلوگیری از تکرار آن و برای استفاده از تجربیات شما در اختیار سایر همکاران قرار خواهد گرفت.

برای دانلود فرم مربوطه به “لینک دریافت فایل” مراجعه نمایید :
فایل فرم مربوطه را پس از دریافت ، چاپ نمایید سپس فرم را پاسخ داده آن را تحویل بخش حاکمیت بالی بیمارستان دهید