تیم مدیران اجرائی

دکتر غلامعلی بسکی
(ریاست بیمارستان)

خانم بهناز بسکی
(مدیریت بیمارستان)

مهندس خلیل فرشباف
(مدیر اجرایی و عمرانی بیمارستان)

خانم بی بی سلیمه مجرد
(مسئول فنی بیمارستان)

دکتر جواد صبائی
(معاون درمان بیمارستان)

خانم مژگان منجزی
(مدیر خدمات پرستاری)

آقای توی مراد آق ارکاکلی
(مسئول امور مالی)

خانم مهری مزینانی
(مسئول امور اداری)

خانم گلناز محمدی
(مسئول بهبود کیفیت)

مهندس مینا سلمانی
(مسئول فناوری اطلاعات)