تیم مدیران اجرائی

دکتر جواد صبائی
(جانشین ریاست بیمارستان)

خانم بهناز بسکی
(مدیریت بیمارستان)

مهندس خلیل فرشباف
(مدیر اجرایی و عمرانی بیمارستان)

خانم بی بی سلیمه مجرد
(مسئول فنی بیمارستان)

آقای توی مراد آق ارکاکلی
(مسئول امور مالی)

خانم مژگان منجزی
(مدیر خدمات پرستاری)

خانم گلناز محمدی
(مسئول بهبود کیفیت)

خانم مهری مزینانی
(مسئول امور اداری)

. . .

مهندس مینا سلمانی
(مسئول فناوری اطلاعات)