امور مالی و پشتیبانی

معصومه قزوینی

خانم معصومه قزوینی
( مسئول درآمد )

توی مراد آق ارکاکلی

آقای توی مراد آق ارکاکلی
( مدیر امور مالی-اداری )

فاطمه علیپور

خانم فاطمه علیپور
( کارگزینی )

فریبا حبیبی

خانم فریبا حبیبی
( کارشناس اداری )

XXXXXX

عادله صمیمی

خانم عادله صمیمی
( کارشناس رسیدگی اسناد

سعید گروسی

آقای سعید گروسی
( حسابدار )

سونا ایگدری

خانم سونا ایگدری
( حسابدار )