امور مالی

آقای توی مراد آق ارکاکلی
( مدیر امور مالی )

خانم معصومه قزوینی
( مسئول درآمد )

خانم زهرا سارلی
( کارشناس حقوق و دستمزد)

خانم عادله صمیمی
( کارشناس رسیدگی اسناد)

آقای سعید گروسی
( حسابدار )

خانم سونا ایگدری
( حسابدار )