مسئولین فنی بیمارستان

دکتر بی بی سلیمه مجرد
(مسئول فنی بیمارستان )

دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)

دکتر لاله کلوی
(مسئول فنی داروخانه)

دکتر زهرا نوروزی
متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)