مسئولین فنی بیمارستان

دکتر بی بی سلیمه مجرد
(مسئول فنی بیمارستان )

دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)

دکتر مهری هلاکو
(مسئول فنی داروخانه)

دکتر طاهر آخوندزاده
(مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی)