مدیریت اطلاعات و سلامت

صفیه جرجانی – مسئول مدیریت اطلاعات و سلامت

واحد مدیریت اطلاعات و سلامت

مسئول واحد: خانم صفیه جرجانی

 

تعریف مدارک پزشکی :

هر پرونده شامل اطلاعات کافی جهت شناسایی کامل یک بیمار خاص، ثبت مسائل بهداشتی وی و ثبت دقیق نتیجه‌گیری هرگونه معالجه می باشد

واحد آمار و مدارک پزشکی
این واحد در ساختمان امور اداری واقع است.
واحد آمار و مدارک پزشکی به چهار قسمت تقسیم می شود :
۱- مدارک پزشکی با ۱ نفر پرسنل
۲- بایگانی با ۱ نفر پرسنل
۳- پذیرش با دو نفر پرسنل در شیفت صبح و یک نفر پرسنل در شیفت عصر و شب
۴- واحد آمار و ثبت کامپیوتری پرونده ها با یک نفر پرسنل

 

وظایف واحد مدارک پزشکی
۱- جوابدهی به نامه های پزشکی قانونی، حوزه ی نظام وظیفه، ادارات بیمه، بنیاد شهید و جانبازان و اداره آگاهی در خصوص افراد گمشده
۲- صدور گواهی مرخصی زایمان
۳- پیگیری پرونده های بلاتکلیف

 

هفت هدف عمده بخش مدارک پزشکی
۱- به عنوان اساس برنامه‌ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت بیمار
۲- به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنان
۳- تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار
۴- اساس مطالعه، بررسی و رزشیابی
۵- کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار،بیمارستان و کارکنان مسئول
۶- جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه‌های درمانی
۷- آموزش و پژوهش

یکی از مهمترین مسئولیتهای پرسنل مدارک پزشکی، رازداری مدارک پزشکی است.مدارک پزشکی باید در جایی نگهداری شود که تنها برای پرسنل مجاز قابل دسترس باشد.

بخش مدارک پزشکی شامل ۴ واحد به ترتیب زیر میباشد :
۱- واحد پذیرش: واحدی از یک بیمارستان یا سایر موسسات مراقبت
بیماران بستری است که فرایند پذیرش و نقل و انتقال بیماران را فراهم
می‌کند.در واقع اولین قدم در تولید اطلاعات و تشکیل پرونده بیمار است.
۲- واحد بایگانی: در این واحد دو فعالیت عمده انجام میگیرد:
الف: سازماندهی
ب: ذخیره‌سازی اطلاعات
۳- واحد آمار بیمارستانی: هدف کلی این واحد تهیه اطلاعات دقیق
تعداد خدمات ارائه شده کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری به بیماران و تهیه
گزارشات آماری به صورت جدول، نمودار،تحلیل نتایج آن‌ها به منظور استفاده
مدیران و برنامه‌ریزان بیمارستان می باشد.
۴- واحد کدگذاری: هدف کلی این واحد دسته‌بندی پرونده‌های پزشکی
بر حسب تشخیص نهایی، اقدامات انجام شده درمانی، عوامل خارجی و سایر
مراجعاتی که بیمار به علت آن پذیرش گرفته است.