بخش داخلی

الهام گردانی – مسئول بخش داخلی

بخش داخلی بیمارستان دکتر بسکی در طبقه‌ی دوم ساختمان شماره ۲ واقع شده است که دارای ۱۰ تخت که ۳ تخت آن مجهز به مانیتور متصل به سیستم مرکزی می باشد.
تعداد تخت : ۱۰ تخت
رئیس بخش : آقای دکتر منصور گرگانی (متخصص داخلی)
پزشکان : دکتر لیلی اسلامی (فوق تخصص گوارش)

دکتر عبدالصمد غراوی
(فوق تخصص گوارش)

دکتر آرمیتی اوستایی (متخصص داخلی)

دکتر ناصر
اسماعیلی (متخصص داخلی)

دکتر رحمت قاضیانی (متخصص بیماری های داخلی)

دکتر شهاب الدین توسلی (متخصص بیماری های داخلی)

دکتر محمدعلی وفائی (متخصص بیماری های داخلی)

دکتر نصراله رضائی بزار ( متخصص بیماری های داخلی)

دکتر مریم اصغری شیخی (متخصص بیماری های قلب و عروق)

دکتر حسن طباطبائی (متخصص بیماری های قلب و عروق)

دکتر بهرام مینا (متخصص بیماری های قلب و عروق)

دکتر بهرام علاقی (متخصص بیماری های عفونی)

دکتر رحیمه رضائی شیرازی (متخصص بیماری های عفونی)

دکتر حلیم عابدهوتنی(متخصص بیمار ی های عفونی)

دکتر امیر صدرالدین بنی کریمی (فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم)

سرپرستار : خانم الهام گردانی (کارشناس پرستاری)
تعداد پرسنل پرستاری : ۱۰ کارشناس پرستاری
تعداد پرسنل بهیار :
۱ نفر
منشی : ۱ نفر
خدمات : ۲ نفر