. . .

تعریف اعتبار بخشی

اعتبار بخشی || تعریف || بیانیه ها || فرایند || کتابچه ها || خود ارزیابی بخشها

 

اعتبار بخشی « Accreditation » بررسی سیستماتیک خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به مجموعه اي از استانداردهاي ساختاري و فرآیندي است که  منجر به پیامدهاي مطلوب براي بیمار بر اساس کیفیت وایمنی خدمات می گردد. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.

 اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشان در ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر" تعریف شده است.
اعتباربخشی لزوما تنظیم یکسری استاندارد نیست: ابعاد تحلیلی، توصیه ای و خودارتقایی برای این فرایند وجود دارد. مباحث موازینی پیرامون پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت و حقوق پزشکی وجود دارد و کاهش خطاهای پزشکی وظیفه ای کلیدی از فرایند اعتباربخشی است. بنابراین اعتباربخشی بیمارستان یکی از اجزاء حفظ ایمنی بیمار است.


به طور کلی دو نوع از اعتباربخشی بیمارستان وجود دارد:
1- اعتباربخشی بیمارستان و مراقبتهای بهداشتی که در سطح ملی رخ می دهد.
2- اعتباربخشی مراقبتهای بهداشتی بین المللی (


اعتبارسنجی با یک ارزیابی درونی یا خود ارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می شود؛ بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد و گرو ههای مختلف حرفه های پزشکی با تخصص های مختلف که کلیه خدمات سازمان را پوشش می دهند انجام می گیرد. ارزیابی شامل پیمایش و بررسی کلیه زیر سیستم های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی، ساختار، فرایندها، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد.

 


See also
معرفی این صفحه به دوستان! آماده کردن برای چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost