. . .

خود ارزیابی بخشها

اعتبار بخشی || تعریف || بیانیه ها || فرایند || کتابچه ها || خود ارزیابی بخشها

 

عنوان فایل : محور مراقبت و درمان
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 21 کیلوبایت
توضیحات : محور مراقبت و درمان - خود ارزیابی زیر محورمراقبت های اورژانس 1395

عنوان فایل : محور رعایت حقوق گیرنده خدمت
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 17 کیلوبایت
توضیحات : محور رعایت حقوق گیرنده خدمت - خود ارزیابی زیر محور اطلاع رسانی و ارتباطات 1395

عنوان فایل : محور مدیریت و رهبری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 25 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت و رهبری - خود ارزیابی زیر محور بهبود کیفیت 1395

عنوان فایل : محور پیشگیری و بهداشت
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 21 کیلوبایت
توضیحات : محور پیشگیری و بهداشت - خود ارزيابي زیر محور بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان 1395

عنوان فایل : محور پیشگیری و بهداشت
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 26 کیلوبایت
توضیحات : محور پیشگیری و بهداشت - خود ارزیابی زیر محور بهداشت محیط 1395

عنوان فایل : محور پیشگیری و بهداشت
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 25 کیلوبایت
توضیحات : محور پیشگیری و بهداشت - خود ارزیابی زیر محور پیشگیری و کنترل عفونت 1395

عنوان فایل : محور مدیریت و رهبری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 36 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت و رهبری - خود ارزیابی زیر محور مدیریت تامین و تسهیلات اقامت 1395

عنوان فایل : محور رعایت حقوق گیرنده خدمت
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 27 کیلوبایت
توضیحات : محور رعایت حقوق گیرنده خدمت - خود ارزیابی زیر محور تسهیلات و حمایت ها 1395

عنوان فایل : محور مدیریت و رهبری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 33 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت و رهبری - خود ارزیابی زیر محورتیم مدیریت اجرایی 1395

عنوان فایل : محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 22 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت خدمات پاراکلینیک - خود ارزیابی زیر محور طب انتقال خون 1395

عنوان فایل : محور مدیریت اطلاعات
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 16 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت اطلاعات - خود ارزیابی زیر محورفناوری اطلاعات 1395

عنوان فایل : محور مدیریت اطلاعات
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 24 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت اطلاعات - خود ارزیابی زیر محور مدیریت اطلاعات سلامت 1395

عنوان فایل : محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 27 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت خدمات پاراکلینیک - خود ارزیابی زیر محور مدیریت آزمایشگاه 1395

عنوان فایل : ارزیابی داخلی محور پیشگیری و بهداشت
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 18 کیلوبایت
توضیحات : ارزیابی داخلی محور پیشگیری و بهداشت - زیر محور مدیریت پسماندها 1395

عنوان فایل : محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 19 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت خدمات پاراکلینیک - خود ارزیابی زیر محور مدیریت تصویر برداری 1395

عنوان فایل : خود ارزیابی زیر محور مدیریت خدمات رختشويخانه
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 23 کیلوبایت
توضیحات : خود ارزیابی زیر محور مدیریت خدمات رختشويخانه 1395

عنوان فایل : محور مدیریت و رهبری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 32 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت و رهبری - خود ارزیابی زیر محور مدیریت خطر حوادث و بلایا 1395

عنوان فایل : محور مدیریت دارو و تجهیزات
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 27 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت دارو و تجهیزات - خود ارزیابی زیر محور مدیریت دارویی 1395

عنوان فایل : محور مدیریت و رهبری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 43 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت و رهبری - خود ارزیابی زیر محور مدیریت غذایی 1395

عنوان فایل : محور مدیریت خدمات پاراکلینیک
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 13 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت خدمات پاراکلینیک - خود ارزیابی زیر محور مدیریت فیزیوتراپی سال 1395

عنوان فایل : محور مدیریت و رهبری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 33 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت و رهبری - خود ارزیابی زیر محور مدیریت منابع انسانی 1395

عنوان فایل : محور مراقبت و درمان
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 24 کیلوبایت
توضیحات : محور مراقبت و درمان - خود ارزیابی زیر محور مراقبت های بیهوشی و جراحی 1395

عنوان فایل : محور مدیریت و رهبری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 31 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت و رهبری - خود ارزیابی زیر محور تیم حاکمیتی 1395

عنوان فایل : محور پیشگیری و بهداشت
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 18 کیلوبایت
توضیحات : محور پیشگیری و بهداشت - خود ارزیابی زیر محور مدیریت استریلیزاسیون 1395

عنوان فایل : محور مدیریت دارو و تجهیزات
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 19 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت دارو و تجهیزات - خود ارزیابی زیر محور مدیریت تجهيزات پزشكي 1395

عنوان فایل : مدیریت و رهبری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 47 کیلوبایت
توضیحات : مدیریت و رهبری - خود ارزیابی زیر محور مدیریت خطا 1395

عنوان فایل : مدیریت خدمات پرستاری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 23 کیلوبایت
توضیحات : مدیریت خدمات پرستاری - خود ارزیابی مدیریت مراقبت های پرستاری 1395

عنوان فایل : محور مراقبت و درمان
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 44 کیلوبایت
توضیحات : محور مراقبت و درمان - خود ارزیابی زیر محور مراقبت های عمومی بالینی 1395

عنوان فایل : محور مراقبت و درمان
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 55 کیلوبایت
توضیحات : محور مراقبت و درمان - خود ارزیابی زیر محور مراقبت های حاد 1395

عنوان فایل : محور مراقبت و درمان
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 29 کیلوبایت
توضیحات : محور مراقبت و درمان - خود ارزیابی زیر محور مراقبت مادر و نوزاد 1395

عنوان فایل : محور مدیریت خدمات پرستاری
تعداد صفحه : 5
حجم فایل : 18 کیلوبایت
توضیحات : محور مدیریت خدمات پرستاری - خود ارزیابی زیر محور مهارت سنجی و بکارگیری کارکنان

 

 

 


See also
معرفی این صفحه به دوستان! آماده کردن برای چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost