. . .

پاراکلینیک - داروخانه بیمارستان

 مسئول فنی داروخانه :  خانم دکتر مهری هلاکو - دکتر داروساز
 مسئول انبار داروئی :  آقای مولام یاپنگ غراوی
 تعداد کارکنان :  4 نفر
 
شرح وظايف مسئول فني داروخانه
تعريف:
اين رشته در بر گيرنده طبقات مشاغلي است كه متصديان آنها تحت نظارت كلي عهده دار انجام كارهاي تخصصي و مطالعاتي و برنامه ريزي در زمينه هاي وظايف حرفه اي خدمات داروئي مانند نگهداري مواد داروئي ، بيولوژيكي ، سرم ، واكسن و تهيه گزارشات مربوط ، نظارت براي تحويل ، بازرسي از واحد داروئي و بهداشتي و بررسي امور مربوطه مي باشدو يا سرپرستي و طرح ريزي و هماهنگي فعاليتهاي مذكور را بعهده دارند .
 
مسئول داروخانه بيمارستان
تعريف :
اين رشته در برگيرنده مشاغلي است كه متصديان آنها تحت نظارت معاونت اداري و پشتيباني ، عهده دار انجام كارهاي اجرايي و برنامه ريزي در زمينه ارائه خدمات داروئي و اعم از بستري و سرپايي مي باشند . مسئوليت انتخاب كمي و كيفي فرآورده هاي داروئي ، بيولوژيكي ، سرم ، واكسن و تجهيزات مصرفي پزشكي موردنياز واحدهاي درماني بيمارستان  كه پس از هماهنگي با مسئولين بخشها و واحدهاي مرتبط با درمان و شناسايي شده اند.
 
 تهيه گزارشات مربوطه ، انجام امور تحويل و تحولات دارويي ( جابه جايي ها ، خريد ، فروش ، تعويض و . . . )
 كنترل دقيق موجودي عددي داروخانه متناسب با نياز و تاريخ انقضاي داروها و تجهيزات مصرفي پزشكي
 برقراري ارتباط با شركت هاي دارويي و ساير مراكز توزيع دارو و تجهزات مصرفي پزشكي بعهده ايشان مي باشد .
 
 نمونه وظايف و مسئوليت ها مدير مسئول داروخانه
 
 كنترل ورود و خروج دارو از داروخانه بيمارستان
 كنترل و نظارت دقيق بر انجام امور پرسنلي پرسنل داروخانه بيمارستان
 تحويل گرفتن داروهاي وارده به داروخانه توسط شركت ها از نظر كيفي و كمي ، تاريخ انقضاء ،. . . بر اساس ليست درخواست شده
 تنظيم و آماده كردن صورتجلسات خريد
 خريد داروهاي مخدر و كنترل دقيق بر توزيع و تحويل آن به دفترپرستاري
 تهيه و كنترل ليست نيازمنديهاي داروخانه
 تهيه داروهاي مورد نياز داروخانه پس از طي مراحل اداري و هماهنگي با شركتها وموسسات دارويي ، انجام هماهنگي براي ارسال دارو به داروخانه بيمارستان
 كنترل تاريخ انقضاء داروها
 چيدن داروهاي وارده به داروخانه در قفسه ها
 
 شرح وظایف پرسنل
 
 ثبت و تاييد نسخ هاي بخش ها از طريق اطلاعات ثبت شده در كامپيوتر
 چيدن داروهاي در سبدهاي مربوطه
 كمك به چيدن داروهاي وارده به دارو خانه ( خريداري شده ) در قفسه مربوطه
 چك تاريخ انقضاء داروها و كمك به مدير مسئول داروخانه
 
 اپــراتـــور
 
 وارد كردن اطلاعات به كامپيوتر و جمع بندي ماهيانه اطلاعات
 تهيه پرينت نسخه هاي بيماران بستري در بخش
 ثبت درخواست ها و نسخ اتاق عمل در كامپيوتر و تهيه و پرينت آنها
 چك كردن برگه هاي مخدر و جدا كردن برگه هاي اصلي و فرعي و تحويل مخدر
 وارد كردن اطلاعات برگه هاي درخواست سرپائي و كم كردن آن از موجودي داروخانه
 آماده كردن صورتحساب بيماران بستري در بيمارستان جهت ترخيص
 
 
معرفی این صفحه به دوستان! آماده کردن برای چاپ

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost