افتخارات بیمارستان دکتر بسکی

در همایش تقدیر از مجریان برتر ارتقای سلامت مادر و نوزاد با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونین درمان و بهداشت، مشاور وزیر در امور مامایی، رییس اداره مامایی و سایر مسئولین وزارت متبوع در سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، از بیمارستان های برتر کشور در زمینه ترویج زایمان طبیعی و ارتقای سلامت مادر و نوزاد تقدیر بعمل آمد که بیمارستان دکتر بسکی به عنوان بیمارستان برتر علوم پزشکی گلستان از سوی وزارت متبوع و تقدیر از بیمارستان بعمل آمد.
 
هم چنین بیمارستان دکتر بسکی موفق به دریافت لوح دوستدار مادر گردید که موفقیتی بس مهم بری این مرکز محسوب میگردد. برپایی نمایشگاه ارائه اقدامات و دستاوردهای برنامه ترویج زایمان طبیعی توسط دانشگاه‌ها از دیگر فعالیت های انجام شده در حاشیه مراسم مذکور بود که وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه از کلیه غرفه‌ها بازدید نموده و ضمن تشکر و قدردانی از مسئولین دانشگاه‌های مستقر در محل نمایشگاه در جریان مستقیم اقدامات صورت پذیرفته در خصوص برنامه ترویج زایمان طبیعی قرار گرفته است.
 
 
 
 
 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86