بخش های امور مالی و پشتیبانی


خانم معصومه قزوینی
( مسئول درآمد )

آقای توی مراد آق ارکاکلی
( مدیر امور مالی-اداری )


خانم فاطمه علیپور
( کارگزینی )

خانم فریبا حبیبی
( کارشناس اداری )


خانم عادله صمیمی
( کارشناس رسیدگی اسناد )
. . .


خانم سونا ایگدری
( حسابدار )
 
 
  آقای سعید گروسی ( حسابدار )

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C