معرفي توريسم درماني

توريسم درماني يا بعبارت ديگر گردشگري سلامت سفري است كه با هدف درمان در كشور مقصد انجام مي پذيرد ، يكي از دلايل اين نوع درمان عدم وجود شيوه هاي درماني مشابه و بعلت هزينه هاي بالا در كشور مبدا مي باشد. با توجه به تعرفه هاي پزشكي مناسب در ايران نسبت به ساير كشور هاي غربي و همسايه و ارائه خدمات پزشكي با كيفيت بالا بيمارستان دکتر بسکی با اهداف متعالي در ارائه خدمات تشخيصي و درماني و با تاسيس بخش جداگانه در اين زمينه شروع به كار نموده است.    
 
 direct line : +98 17 33554441-4   fax : +98 17 33558009   
Email : ipddr.beskihospital@yahoo.com
 


BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C