تیم مدیران اجرایی بیمارستان

اعضای تیم مدیران اجرایی بیمارستان 9 نفر می باشد که هر ساله توسط ریاست بیمارستان انتخاب می گردد که اعضای آن به شرح ذیل می باشد:

 


دکتر غلامعلی بسکی
(ریاست بیمارستان)

خانم بهناز بسکی
(مدیریت بیمارستان)


خانم الهه قراری
(مسئول فنی بیمارستان)

آقای مهندس خلیل فرشباف
(مدیر اجرایی و عمرانی بیمارستان)


آقای دکتر جواد صبائی
(معاون درمان بیمارستان )
خانم خوشبين
خانم ربابه خوشبين
(مدير خدمات پرستاري)


خانم مهری مزینانی
(مسئول امور اداري)

آقای توی مراد آق ارکاکلی
(مسئول امور مالی)


خانم گلناز محمدی
(مسئول بهبود کیفیت بیمارستان)

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%AA%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C