بخش داخلی بیمارستان

بخش داخلی بیمارستان دکتر بسکی در طبقه‌ی دوم ساختمان شماره 2 واقع شده است که دارای یک اتاق قلب نیز می باشد که تا درب تحت نظر بیمارانی که نیاز به مانیتورینگ دارند ، مانیتورینگ مرکزی می شوند.
 
 تعداد تخت :  10 تخت
 رئیس بخش :  آقای دکتر منصور گرگانی (متخصص داخلی)
 پزشکان :

دکتر لیلی اسلامی (فوق تخصص گوارش)

دکتر عبدالصمد غراوی (فوق تخصص گوارش)

دکتر آرمیتی اوستایی (متخصص داخلی)

دکتر ناصر اسماعیلی (متخصص داخلی)

دکتر رحمت قاضیانی (متخصص بیماری های داخلی)

دکتر توسلی (متخصص بیماری های داخلی)

دکتر رحمانی (متخصص بیماری های داخلی)

دکتر طباطبائی (متخصص بیماری های قلب و عروق)

دکتر بهرام علاقی (متخصص بیماری های عفونی)

دکتر نصراله رضائی بزار ( متخصص بیماری های داخلی)

دکتر رحیمه رضائی شیرازی (متخصص بیماری های عفونی)

 سرپرستار :  خانم الهام گردانی (کارشناس پرستاری)
 تعداد پرسنل پرستاری :  10 کارشناس پرستاری
 تعداد پرسنل بهیار :
 1 نفر
 منشی :  1 نفر
 خدمات :  2 نفر
 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C