پاراکلینیک - داروخانه بیمارستان

 مسئول فنی داروخانه :  خانم دکتر مهری هلاکو - دکتر داروساز
 مسئول انبار داروئی :  آقای مولام یاپنگ غراوی
 تعداد کارکنان :  4 نفر
 
شرح وظايف مسئول فني داروخانه
تعريف:
اين رشته در بر گيرنده طبقات مشاغلي است كه متصديان آنها تحت نظارت كلي عهده دار انجام كارهاي تخصصي و مطالعاتي و برنامه ريزي در زمينه هاي وظايف حرفه اي خدمات داروئي مانند نگهداري مواد داروئي ، بيولوژيكي ، سرم ، واكسن و تهيه گزارشات مربوط ، نظارت براي تحويل ، بازرسي از واحد داروئي و بهداشتي و بررسي امور مربوطه مي باشدو يا سرپرستي و طرح ريزي و هماهنگي فعاليتهاي مذكور را بعهده دارند .
 
مسئول داروخانه بيمارستان
تعريف :
اين رشته در برگيرنده مشاغلي است كه متصديان آنها تحت نظارت معاونت اداري و پشتيباني ، عهده دار انجام كارهاي اجرايي و برنامه ريزي در زمينه ارائه خدمات داروئي و اعم از بستري و سرپايي مي باشند . مسئوليت انتخاب كمي و كيفي فرآورده هاي داروئي ، بيولوژيكي ، سرم ، واكسن و تجهيزات مصرفي پزشكي موردنياز واحدهاي درماني بيمارستان  كه پس از هماهنگي با مسئولين بخشها و واحدهاي مرتبط با درمان و شناسايي شده اند.
 
 تهيه گزارشات مربوطه ، انجام امور تحويل و تحولات دارويي ( جابه جايي ها ، خريد ، فروش ، تعويض و . . . )
 كنترل دقيق موجودي عددي داروخانه متناسب با نياز و تاريخ انقضاي داروها و تجهيزات مصرفي پزشكي
 برقراري ارتباط با شركت هاي دارويي و ساير مراكز توزيع دارو و تجهزات مصرفي پزشكي بعهده ايشان مي باشد .
 
 نمونه وظايف و مسئوليت ها مدير مسئول داروخانه
 
 كنترل ورود و خروج دارو از داروخانه بيمارستان
 كنترل و نظارت دقيق بر انجام امور پرسنلي پرسنل داروخانه بيمارستان
 تحويل گرفتن داروهاي وارده به داروخانه توسط شركت ها از نظر كيفي و كمي ، تاريخ انقضاء ،. . . بر اساس ليست درخواست شده
 تنظيم و آماده كردن صورتجلسات خريد
 خريد داروهاي مخدر و كنترل دقيق بر توزيع و تحويل آن به دفترپرستاري
 تهيه و كنترل ليست نيازمنديهاي داروخانه
 تهيه داروهاي مورد نياز داروخانه پس از طي مراحل اداري و هماهنگي با شركتها وموسسات دارويي ، انجام هماهنگي براي ارسال دارو به داروخانه بيمارستان
 كنترل تاريخ انقضاء داروها
 چيدن داروهاي وارده به داروخانه در قفسه ها
 
 شرح وظایف پرسنل
 
 ثبت و تاييد نسخ هاي بخش ها از طريق اطلاعات ثبت شده در كامپيوتر
 چيدن داروهاي در سبدهاي مربوطه
 كمك به چيدن داروهاي وارده به دارو خانه ( خريداري شده ) در قفسه مربوطه
 چك تاريخ انقضاء داروها و كمك به مدير مسئول داروخانه
 
 اپــراتـــور
 
 وارد كردن اطلاعات به كامپيوتر و جمع بندي ماهيانه اطلاعات
 تهيه پرينت نسخه هاي بيماران بستري در بخش
 ثبت درخواست ها و نسخ اتاق عمل در كامپيوتر و تهيه و پرينت آنها
 چك كردن برگه هاي مخدر و جدا كردن برگه هاي اصلي و فرعي و تحويل مخدر
 وارد كردن اطلاعات برگه هاي درخواست سرپائي و كم كردن آن از موجودي داروخانه
 آماده كردن صورتحساب بيماران بستري در بيمارستان جهت ترخيص
 
 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87