مدیریت اطلاعات و سلامت

تعریف مدارک پزشکی :
هر پرونده شامل اطلاعات کافی جهت شناسایی کامل یک بیمار خاص، ثبت مسائل بهداشتی وی و ثبت دقیق نتیجه‌گیری هرگونه معالجه می باشد

 

واحد آمار و مدارک پزشکی
این واحد در ساختمان امور اداری واقع است. و مسئولیت آن با خانم صفیه جرجانی کارشناس آمار و مدارک پزشکی است.
واحد آمار و مدارک پزشکی به چهار قسمت تقسیم می شود :

 1-  مدارک پزشکی با 1 نفر پرسنل
 2-  بایگانی با 1 نفر پرسنل
 3-  پذیرش با دو نفر پرسنل در شیفت صبح و یک نفر پرسنل در شیفت عصر و شب
 4-  واحد آمار و ثبت کامپیوتری پرونده ها با یک نفر پرسنل

 

 وظایف واحد مدارک پزشکی

 1-  جوابدهی به نامه های پزشکی قانونی، حوزه ی نظام وظیفه، ادارات بیمه، بنیاد شهید و جانبازان و اداره آگاهی در خصوص افراد گمشده
 2-  صدور گواهی مرخصی زایمان
 3-  پیگیری پرونده های بلاتکلیف

 

 هفت هدف عمده بخش مدارک پزشکی

 1-  به عنوان اساس برنامه‌ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت بیمار
 2-  به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنان
 3-  تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار
 4-  اساس مطالعه، بررسی و رزشیابی
 5-  کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار،بیمارستان و کارکنان مسئول
 6-  جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه‌های درمانی
 7-  آموزش و پژوهش

 یکی از مهمترین مسئولیتهای پرسنل مدارک پزشکی، رازداری مدارک پزشکی است.مدارک پزشکی باید در جایی نگهداری شود که تنها برای پرسنل مجاز قابل دسترس باشد.

 

بخش مدارک پزشکی شامل 4 واحد به ترتیب زیر میباشد :

 1-  واحد پذیرش: واحدی از یک بیمارستان یا سایر موسسات مراقبت بیماران بستری است که فرایند پذیرش و نقل و انتقال بیماران را فراهم می‌کند.در واقع اولین قدم در تولید اطلاعات و تشکیل پرونده بیمار است.
 2-  واحد بایگانی: در این واحد دو فعالیت عمده انجام میگیرد:
الف: سازماندهی
ب: ذخیره‌سازی اطلاعات
 3-  واحد آمار بیمارستانی: هدف کلی این واحد تهیه اطلاعات دقیق تعداد خدمات ارائه شده کلینیکی و پاراکلینیکی و بستری به بیماران و تهیه گزارشات آماری به صورت جدول، نمودار،تحلیل نتایج آن‌ها به منظور استفاده مدیران و برنامه‌ریزان بیمارستان می باشد.
 4-  واحد کدگذاری: هدف کلی این واحد دسته‌بندی پرونده‌های پزشکی بر حسب تشخیص نهایی، اقدامات انجام شده درمانی، عوامل خارجی و سایر مراجعاتی که بیمار به علت آن پذیرش گرفته است.

 


BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA