مسئولین فنی بیمارستان دکتر بسکیدکتر الهه قراری
(مسئول فنی صبح)

دکتر غلامرضا غلامرضایی صابری
(مسئول فنی عصر)

دکتر حسین طباطبایی
(مسئول فنی شب)


دکتر اردشیر مقدسی
(مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی)

دکتر مهری هلاکو
(مسئول فنی داروخانه)

دکتر طاهر آخوندزاده
(مسئول فنی رادیولوژی و سونوگرافی)

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86