امور اداری - پذیرش

 نام واحد :  پذیرش بیماران بستری و سرپائی
 مسئول واحد :  خانم تاشلی پور
 نوع فعالیت :  پذیرش بیماران سرپائی - پذیرش بیماران بستری - ترخیص بیماران در عصر و شب
 تلفن داخلي :  121
 
واحد پذیرش واقع در طبقه همکف ساختمان اصلی می باشد.

از آنجايي كه بخش پذيرش اولين گام جهت ورود بيماران به مراكز درماني است به اين نام خوانده مي‌شود همچنين واحد پذيرش به عنوان سيستم مخابره‌اي (پيغام‌رساني و انتقال اطلاعات) بيمارستان مي‌باشد .

خط‌مشي‌ها ي واحد پذيرش بيماران بايد واضح و قابل درك باشد كه فعاليتهاي گوناگون آن را تحت پوشش قرار دهد؛ و اين توأم با رعايت حقوق بيماران و ايجاد ارتباطي خوب بين بيمارستان و مراجعه كنندگان باشد. همچنين در واحد پذيرش رعايت حق محرمانگي بيمار در هنگام اخذ اطلاعات بايد رعايت گردد .

اين واحد در حال حاضر بصورت 24 ساعته در خدمت بيماران مي باشد. تعداد پرسنل اين واحد در حال حاضر در شيفت صبح 2 نفر و در شيفت عصر و شب 1 نفر مي باشد .

دارك لازم براي بستري شدن بيماران :
 1-  اصل شناسنامه يا كارت ملي
 2-  اصل دفترچه بيمه
 3-  فرم دستور بستري

***قابل ذكر است كه در صورتي كه بيمار سنش زير 18 سال باشد حضور پدر يا جد پدري همراه با كارت شناسايي (‌شناسنامه - كارت ملي) الزامي است***

نحوه پذیرش بیماران در بیمارستان :

بیمار پس از دریافت برگه معرفی نامه از پزشک خود باید به قسمت پذیرش مراجعه نموده و ثبت رایانه ای اطلاعات اولیه بیمار در این واحد توسط متصدی پذیرش انجام می گیرد .

واحد پذیرش ، بیمار را جهت انجام سایر اموراز قبیل آمادگی قبل از عمل در صورت جراحی و یا بستری در بخش مربوطه راهنمایی می نماید .

کلیه بیماران تحت پوشش بیمه های طرف قرارداد بیمارستان جهت استفاده از پوشش بیمه تکمیلی باید حتما معرفی نامه از بیمه تکمیلی مورد نظر را ارائه نمایند .

درصورت تحت پوشش بودن بیماربا بیمه هایی که طرف قرارداد با بیمارستان نباشند ، مبلغ کامل بستری در زمان ترخیص از بیمار دریافت می گردد و ۴۸ ساعت پس از ترخیص ،بیمار یا همراه وی با دریافت مدارک مورد نیاز و ارائه به سازمان بیمه ای  می توانند سقف وجه پرداختی از سوی سازمان بیمه گر را دریافت نمایند .

فعالیت واحد پذیرش :
 پذيرش صحيح بيماران
 ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش
 برنامه ريزي صحيح جهت استفاده بهينه از تخت هاي بيمارستان و رسيدن به درصد اشغال تخت مطلوب


شرح وظايف : مسئول پذيرش بستري
 - كنترل و تاييد نهايي برنامه كاري پرسنل با هماهنگي كارشناسان ذيربط
 - برنامه ريزي صحيح فعاليتهاي پذيرش بستري به منظور استفاده بهينه از تخت هاي بيمارستان و رسيدن به درصد اشغال تخت مطلوب
 - ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم پذيرش سرپايي و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها
 - پيش بيني و برآورد مقدار مورد نياز براي مصارف بلند مدت فرم هاي مورد نياز جهت پذيرش بيماران
 - تنظيم نهايي ليستها و آمار و گزارشات لازم در زمينه شغل مورد تصدي و ارائه آن به مسئول مافوق
 - هماهنگي با سوپروايزر اتاق عمل در خصوص برنامه اتاق عمل پزشكان جهت بستري بيمار و جلوگيري از اشغال كاذب تختها
 - پاسخگويي به مشكلات مراجعين به واحدهاي تحت سرپرستي از نحوه عملكرد و برخورد پرسنل
 - ارتباط و هماهنگي با واحد امور مالي و واحد امور قراردادها جهت اطلاع از انواع بيمه هاي طرف قرارداد و وضعيت قراردادهاي قبلي ( تمديد يا لغو قرارداد )
 - ابلاغ كليه دستورالعملهاي واصله از مدير مافوق به كليه مسئولين واحدهاي تحت سرپرستي
 - پيگيري وگزارش وضعيت بيماران بستري شده كه مدت اقامت آنها طولاني شده يا عمل جراحي آنها كنسل شده است به مسئول مافوق
 - انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق
 - انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد
 - شركت در كلاسهاي آموزشي  ،  جلسات عمومي مدارك پزشكي و كميته هاي بيمارستاني مرتبط    )
 - ثبت دقيق اطلاعات هويتي و شناسايي بيماران در زمان پذيرش
 -نوبت دهي بيماران بر اساس برنامه اتاق عمل و ظرفيت بخش ها
 -ارتباط و هماهنگي با واحد اسناد پزشكي در خصوص تائيد برخي از اعمال جراحي بيماران تحت پوشش  بيمه
 -راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نياز و انجام اقدامات پاراكلينيكي قبل از بستري شدن.
 -اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان.
 -ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرين وضعيت تخت هاي موجود.
 -ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول پذيرش بستري مركزي در خصوص اطلاع و اجراي آخرين بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده جهت تشكيل پرونده و بستري بيماران.
  -انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با شغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول مافوق
  -انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از جانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد
 -صدورقبض جهت معاینه سر پائی بیماران
 -صدور قبض جهت بستری بیماران
 -ترخیص بیماران بستری در هر 24 ساعت
 -صدور قبض جهت خدمات ارائه شده به  بیماران
 -هماهنگي و اقدام براي پذيرش بيماران ( تحت پوشش بيمه هاي طرف قرارداد و موارد آزاد )


BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4