دپارتمان پذيرش بين الملل

بيمارستان دکتر بسکی با توجه به تعهد مديريت نسبت به كيفيت ارائه خدمات و نياز هاي اين بيماران در بيمارستان اقدام به تاسيس بخش دپارتمان بيماران بين الملل يا International Patient Department  نموده است. علاوه بر بالاترین سطح خدمات درمانی بیمارستان دکتر بسکی، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان گلستان، بیماران خارجی را برای داشتن یک دوره درمان آرام در شهرستان گنبد کاووس تشویق می‌کند.
اهداف كلي اين دپارتمان:
 1. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
2. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
 
direct line : +98 17 33554441-4   fax : +98 17 33558009   
Email : ipddr.beskihospital@yahoo.com
 

 

BeskiHospital.com

http://www.beskihospital.com/modules/mastop_publish/?tac=%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84