روز جهانی کودک و محیطزیست - BeskiHospital.com
. . .


اصلی : سایر فعالیت ها : موسسه سبزگامان بسکی : روز جهانی کودک و محیطزیست مجموع:17

Photo No. 1-10 (out of 17 photos hit)
(1) 2 »


روز جهانی کودک و محیط زیست (17)
روز جهانی کودک و محیط زیست (17)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (16)
روز جهانی کودک و محیط زیست (16)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (15)
روز جهانی کودک و محیط زیست (15)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (14)
روز جهانی کودک و محیط زیست (14)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (13)
روز جهانی کودک و محیط زیست (13)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (12)
روز جهانی کودک و محیط زیست (12)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (11)
روز جهانی کودک و محیط زیست (11)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (10)
روز جهانی کودک و محیط زیست (10)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (9)
روز جهانی کودک و محیط زیست (9)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396
روز جهانی کودک و محیط زیست (8)
روز جهانی کودک و محیط زیست (8)
در روز جهانی کودک و محیط زیست، همزمان در 19 دبستان گنبدکاوس طرح محیط یار موسسه سبزگامان بسکی با هدف آشنایی کودکان با محیط زیست انجام شد.

مهر ماه 1396

Photo No. 1-10 (out of 17 photos hit)
(1) 2 »

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost