مراقبت های پرستاری در جراحی - BeskiHospital.com
. . .


اصلی : کلاس ها و کارگاه آموزشی : مراقبت های پرستاری در جراحی مجموع:7

Photo No. 1-7 (out of 7 photos hit)


کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (7)
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (7)
كارگاه آموزشي مراقبتهای پرستاری در جراحی

سخنرانان :
آقای دكتر يادگاری
آقاي دكتر گرگاني

مورخه ٩٦/٨/٢٥
سالن كنفرانس بيمارستان دكتربسكی
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (6)
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (6)
كارگاه آموزشي مراقبتهای پرستاری در جراحی

سخنرانان :
آقای دكتر يادگاری
آقاي دكتر گرگاني

مورخه ٩٦/٨/٢٥
سالن كنفرانس بيمارستان دكتربسكی
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (5)
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (5)
كارگاه آموزشي مراقبتهای پرستاری در جراحی

سخنرانان :
آقای دكتر يادگاری
آقاي دكتر گرگاني

مورخه ٩٦/٨/٢٥
سالن كنفرانس بيمارستان دكتربسكی
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (4)
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (4)
كارگاه آموزشي مراقبتهای پرستاری در جراحی

سخنرانان :
آقای دكتر يادگاری
آقاي دكتر گرگاني

مورخه ٩٦/٨/٢٥
سالن كنفرانس بيمارستان دكتربسكی
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (3)
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (3)
كارگاه آموزشي مراقبتهای پرستاری در جراحی

سخنرانان :
آقای دكتر يادگاری
آقاي دكتر گرگاني

مورخه ٩٦/٨/٢٥
سالن كنفرانس بيمارستان دكتربسكی
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (2)
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (2)
كارگاه آموزشي مراقبتهای پرستاری در جراحی

سخنرانان :
آقای دكتر يادگاری
آقاي دكتر گرگاني

مورخه ٩٦/٨/٢٥
سالن كنفرانس بيمارستان دكتربسكی
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (1)
کارگاه آموزش مراقبت های پرستاری در جراحی (1)
كارگاه آموزشي مراقبتهای پرستاری در جراحی

سخنرانان :
آقای دكتر يادگاری
آقاي دكتر گرگاني

مورخه ٩٦/٨/٢٥
سالن كنفرانس بيمارستان دكتربسكي

Photo No. 1-7 (out of 7 photos hit)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost