كنگره عفونت و استرليزاسيون - BeskiHospital.com
. . .


اصلی : کلاس ها و کارگاه آموزشی : كنگره عفونت و استرليزاسيون مجموع:4

Photo No. 1-4 (out of 4 photos hit)


هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون (4)
هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون (4)
حضور مسؤول بهداشت محيط و كنترل عفونت بيمارستان دكتر بسكي در هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون

مورخه ٣٠و ٣١ - تهران ، مرداد ٩٦،

سالن بين المللي همايش هاي رازی
هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون (3)
هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون (3)
حضور مسؤول بهداشت محيط و كنترل عفونت بيمارستان دكتر بسكي در هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون

مورخه ٣٠و ٣١ - تهران ، مرداد ٩٦،

سالن بين المللي همايش هاي رازی
هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون (2)
هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون (2)
حضور مسؤول بهداشت محيط و كنترل عفونت بيمارستان دكتر بسكي در هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون

مورخه ٣٠و ٣١ - تهران ، مرداد ٩٦،

سالن بين المللي همايش هاي رازی
هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون (1)
هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون (1)
حضور مسؤول بهداشت محيط و كنترل عفونت بيمارستان دكتر بسكي در هفتمين كنگره تخصصي كنترل عفونت و استرليزاسيون

مورخه ٣٠و ٣١ - تهران ، مرداد ٩٦،

سالن بين المللي همايش هاي رازی

Photo No. 1-4 (out of 4 photos hit)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان دکتر بسکی می باشد
Copyright © 2013-2017 Beski Hospital | Designed by GonbadHost